lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

FMIM01 Examensarbete i miljö- och energisystem 30 hp

Vi på IMES är gärna med i diskussion kring formulering av examensarbeten inom miljö- och energisystem. Vi ser gärna att ni arbetar i par.

Har du generella frågor kontakta gärna Per Svenningsson.

Se även våra förslag på ämnen för examensarbete nedan och ta kontakt med respektive kontaktperson.

Om kursen

Här ges möjlighet att skriva examensarbete inom området Miljö- och energisystem. Syftet med examensarbetet är att studenten skall utveckla och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör. 

Förkunskapskrav: Se kursplanen  

Poäng: 30 hp   Betygsskala: UG   Valfri för: F, I, M, RH, V, W   

Kursansvariga: Per Svenningsson och Lars J. Nilsson   

För mer information kontakta:
Per Svenningsson: 046-222 84 59

Lars J. Nilsson: 046-222 46 83

Astrid Byrman: 046-222 86 40

Förslag på ämnen

 

Skånes teknologiska innovationssystem för hållbar plast

I omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi är det många samhällssektorer och industrier som måste förändras. En av de sektorer som under de senaste identifierats ha stora utmaningar för denna omställning är plastindustrin, som idag är helt beroende av fossila resurser och har en låg återvinningsgrad av sina produkter. Biobaserade, bionedbrytbara, återvunna, och mindre komplexa plaster har pekats ut som olika utvecklingsvägar för sektorn. Dessa kräver alla olika grad av förändring av industrin samt teknisk innovation. För att förstå vilka möjligheter Skåne har att bidra i omställningen, vilka resurser och styrkor som finns i regionen, samt hur dessa kan stärkas genom ett regionalt utvecklingsarbete föreslås detta examensarbete. Arbetet ska genomföra en analys av det regionala teknologiska innovationssystemet kring plast: en kartläggning av de aktörer och nätverk som finns, deras kapacitet att arbeta för en omställning, samt vilka barriärer de möter i detta arbete. Examensarbetet ska ligga till grund för regionens fortsatta arbete med att stödja regional hållbar utveckling och omställning inom området. Lämplig bakgrund för studenter som är intresserade av projektet kan vara civilingenjör, ekonomisk historia, geografi, miljöledning, eller liknande. Specifika forskningsfrågor och metodval fastställs i samråd med handledare. Examensarbetet genomförs i samarbete med Avdelningen för regional utveckling i Region Skåne och med nära koppling till pågående forskningsprojekt (STEPS, Reinvent) vid Miljö- och Energisystem vid LTH.

För mer information kontakta:
Håkan Samuelsson, Regional utveckling, Region Skåne (hakan.samuelsson@skane.se);
Fredric Bauer, Miljö- och energisystem, Lunds Tekniska Högskola (fredric.bauer@miljo.se).

Degrowth and basic materials

Degrowth is an umbrella term that critiques the centrality of economic growth in contemporary societies and brings together alternatives that put ecological sustainability and social justice at the core instead. It strives for socio-ecological transformation, reducing material and energy throughput and respecting the biophysical limits to growth while ensuring everyone on the planet has enough to live well. Thus, it is not about decreasing economic growth or striving for negative GDP, but a very different re-imagination of our economies and societies. This masters project is aimed to contribute to the degrowth field, in which the provision of basic materials (e.g. steel, plastics, paper, cement) compatible with degrowth has not been explored yet despite increasing research and broader public interest in degrowth from all over the world. It will 1) review how basic materials are produced, consumed and recycled today, focussing on ecological sustainability and social justice issues surrounding these, 2) explore the potentials and limitations of currently discussed pathways for making them more sustainable and 3) propose pathways that could be compatible with a degrowth society. This masters thesis will engage with current debates on degrowth, technology and basic materials, and might involve fieldwork, such as exploring the already existing production of basic materials that can be connected to degrowth.

If you are interested in writing your masters thesis on this topic or for more information, contact Ekaterina Chertkovskaya (ekaterina.chertkovskaya@miljo.lth.se) and Valentin Vogl (valentin.vogl@miljo.lth.se).

To familiarise yourself with degrowth, you can read Kallis (2017), Kallis et al. (2018), Demaria et al. (2013), as well as check the following websites: degrowth.org, degrowth.info and malmo.degrowth.org.

Utveckla klimatrådgivning för energi- och klimatrådgivare

Kommunal energirådgivning har funnits i nästan 40 år. Tjänsten finansieras av Energimyndigheten och innebär kostnadsfri och oberoende rådgivning till hushåll, företag och organisationer. Energi- och klimatrådgivningen är idag i huvudsak inriktad på energirådgivning till hushåll samt organisationer och företag. Klimatrådgivningen behöver därför utvecklas, framför allt till organisationer och företag. Syftet med examensarbetet är därför att undersöka hur energi- och klimatrådgivningen kan utvecklas och hur klimatfrågorna på ett tydligare sätt kan lyftas in i verksamheten. Med stöd i vetenskaplig litteratur om utvärdering av styrmedel kommer nuvarande energi- och klimatrådgivning utvärderas. Denna utvärdering ska sedan användas för att ge förslag för hur klimatrådgivningen kan utvecklas, speciellt med avseende på små- och medelstora företag och organisationer. Den övergripande arbetsfrågan är: Hur kan energi- och klimatrådgivningens metoder och arbetssätt breddas och utvecklas för att uppnå bättre resultat och ökad måluppfyllelse om en minskad klimatpåverkan? I det här examensarbetet får du jobba tillsammans med energi- och klimatrådgivarna på Helsingborgs stad för att få insyn i och utvärdera deras verksamhet. Kontakt: alexandra.nikoleris@miljo.lth.se, carola.jarnung@helsingborg.se. Mer information här.

Decarbonisation pathways for PVC plastics

The public debate and much of previous research on the sustainability and decarbonisation challenges of plastics have been focused on plastic products with a very short life from production to end of use, e.g. packaging and disposable items, which are commonly polyolefinic plastics (HDPE, LDPE, L-LDPE or PP). PVC is another extensively used type of plastic, mainly in building and construction, where it is used for application such as water pipes, insulation, electrical cables and other products with long service lives. This introduces new challenges for substituting as well as recycling PVC. An MSc thesis could be conducted to investigate the current system of production and use of PVC, potential for substituting PVC for other materials in key applications, challenges and development pathways for innovation related to recycling of both old and new PVC. The specific research question would be developed by the student in collaboration with the supervisor. Suitable frameworks to engage with the question could be innovation system approached, industrial ecology or similar. The thesis would be connected to ongoing research projects at IMES/EEES on the future for sustainable and fossil-free plastics.

For more information please contact post-doctoral fellow Fredric Bauer: fredric.bauer@miljo.lth.se