lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

FMI055 Livscykelanalys 7,5hp

Om kursen

De övergripande målen för kursen är att den studerande skall förvärva förståelse av miljösystemanalys och dess komplexitet, stimuleras till diskussion och eftertanke kring möjligheterna att bedöma en produkts eller tjänsts totala miljöpåverkan samt tränas i kritiskt tänkande, problemformulering och rapportskrivande.

Kursen ges som valfri för teknologer inom programmen E, F, V och W. Den kan ingå i specialisering inom vissa program.

Kursansvarig: Pål Börjesson 046 - 222 86 42, Pal.Borjesson@miljo.lth.se

Utbildningsadministratör: Tomas Johansson 046 - 222 86 40, tomas.johansson@miljo.lth.se

Kursperiod: Ht läsperiod 1-2

Kurstakt: kvartsfart, dagtid

Länk till kursplan