lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

FMIA01 Miljövetenskap 4 hp

Om kursen

Efter genomgången kurs ska den studerande ha förvärvat förståelse för samhällets påverkan på miljön och för möjligheter att påverka denna, särskilt utifrån bygg- och anläggningssektorns perspektiv. Vidare skall den studerande under kursen stimuleras till diskussion om teknikerns roll i och ansvar för en hållbar samhällsutveckling. Kursens arbetsplatsförlagda afu-del syftar till att knyta an kursen till tillämpade moment inom kursdeltagarnas verksamhetsområden.

Kursen är obligatorisk för teknologer på programmen Byggteknik med arkitektur samt Byggteknik inriktning infrastruktur och byggteknik inriktning väg- och trafikteknik.

Kursansvarig: Christian Stenqvist

Utbildningsadministratör:  Astrid Byrman 046 - 222 86 40

Kursperiod: Vt läsperiod 1

Länk till kursplan