lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

FMIF05 Miljö och management 12hp

Om kursen

Kursen syfte är att ge den studerande kunskaper om miljöarbetet inom företag och i samhället samt att stimulera till diskussion och eftertanke kring styrkor och svagheter hos olika styrmedel och verktyg. Utöver det skall den studerande tränas i kritiskt tänkande, problemformulering samt skriftlig och muntlig kommunikation.

Kursansvarig: Eva Leire 046 - 222 47 72

UtbildningsadministratörAstrid Byrman 046 - 222 86 40

Kursperiod: Vt läsperiod 1-(2)

Länk till kursplan