lu.se

Miljö- och energisystem

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

FMIN30 Miljösystemanalys; Livscykelanalys 7,5hp

Om kursen

De övergripande målen för kursen är att den studerande skall förvärva förståelse av miljösystemanalys och dess komplexitet, stimuleras till diskussion och eftertanke kring möjligheterna att bedöma en produkts eller tjänsts totala miljöpåverkan samt tränas i kritiskt tänkande, problemformulering och rapportskrivande.

Kursen ges som valfri för teknologer inom programmen E, F, V och W. Den kan ingå i specialisering inom vissa program.

Kursansvarig: Pål Börjesson 046 - 222 86 42

Utbildningsadministratör: Astrid Byrman 046 - 222 86 40

Kursperiod: Ht läsperiod 1-2

Kurstakt: kvartsfart, dagtid

Länk till kursplan