lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Åkermark som kolsänka

2017-12-01

Lovisa Björnsson har tillsammans med Thomas Prade (SLU Alnarp) och Thomas Kätterer (SLU Uppsala) publicerat en studie med fokus på hur markkolshalterna kan förbättras i en spannmålsdominerad växtföljd. Fallstudien är baserad på förutsättningarna vid Skånska Wrams Gunnarstorp, och på att biogasanläggningen där får svårt att hitta tillräckligt med råvara, tex om restprodukter från livsmedelsindustrin skulle falla bort. En sådan kombinerad produktion av energi- och livsmedel/fodergrödor kopplad till biogasproduktion och återföring av biogödsel skulle ha mycket goda effekter på både markkolsuppbyggnad och minskning av växthusgasemissioner.

Studien har finansierats genom f3-The Swedish Knowledge Centre for Renewable Transportation Fuels och kan laddas ned här: 

Prade, T., Kätterer, T., Björnsson, L (2017) Including a one-year grass ley increases soil organic carbon and decreases greenhouse gas emissions from cereal-dominated rotations – A Swedish farm case study. Biosystems Engineering, 164: 200-212.