lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete i miljö- och energisystem (FMIM01) 30 hp

Vi på IMES är gärna med i diskussion kring formulering av examensarbeten inom miljö- och energisystem. Vi ser gärna att ni arbetar i par.

Har du generella frågor kontakta gärna Per Svenningsson (per.svenningsson@miljo.lth.se).

Se även våra förslag på ämnen för examensarbete nedan och ta kontakt med respektive kontaktperson.

Om kursen

Här ges möjlighet att skriva examensarbete inom området Miljö- och energisystem. Syftet med examensarbetet är att studenten skall utveckla och visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör. 

  • Förkunskapskrav: Se kursplanen  
  • Poäng: 30 hp   
  • Betygsskala: UG   
  • Valfri för: F, I, M, RH, V, W   
  • Kursansvariga: Per Svenningsson och Lars J. Nilsson   

För mer information kontakta:

Förslag på ämnen

Climate neutral plastics – a carbon flow scenario for Sweden 

The plastics crisis has intensified over the last years (Nielsen et al., 2020) and the acceptance by the public to govern the environmental aspects of plastics is high (Holmberg et al., 2021). Yet, the recently published Swedish action plan for plastics in a circular economy only presents moderate governance initiatives (Regeringskansliet, 2022). The dominating pathway for more sustainable plastics is recycling and circular economy measures (Palm et al., 2021), however there is no such thing as perfect circularity and there will inevitably be a need for virgin carbon feedstock for plastics. 

Thesis project description 

The starting point for this thesis is to explore alternatives for carbon flows in the plastics industry in the context of overall carbon stocks and flows. Today’s plastics mainly consists of fossil carbon atoms, but in a post-Paris world, the need for renewable and/ or alternative carbon feedstock will increase. The question then becomes, where will that carbon originate from? And what could be the flows between source, product and waste streams? The specific project approach and methodology will be developed in collaboration with the student. One option is to create a “What if?”-scenario for Swedish plastic production and/or consumption based on a future system with only recycled and biobased carbon atoms. Taking a national perspective, this opens questions about alternative carbon sources such as plastic waste, textiles, biomass, and carbon dioxide from various sources. 

Research environment 

This thesis will be supervised from Environmental and Energy System Studies at Lund University, within the large interdisciplinary Mistra funded research project STEPS – Sustainable plastics and transition pathways. Furthermore, IKEM, the Swedish association for chemical industry will take part as sponsors, offer supervision, and provide the student with in-house knowledge and contacts in industry. There is thus a potential to interact with many highly relevant stakeholders and researchers. The budget could also allow site visits. 

Prerequisite 

The master thesis is primarily aimed at engineering students with a specialisation in energy, environment, chemistry or similar. The project can involve one or two students. 

Contact Lars J. Nilsson (lars_j.nilsson@miljo.lth.se

References 

Holmberg, K., Persson, S., & Stripple, J. (2021). The future of plastics ? Swedish public opinion on plastics policies.
Nielsen, T., Hasselbalch, J., Holmberg, K., & Stripple, J. (2020). Politics and the plastic crisis: A review throughout the plastic life cycle. Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment, 9(1), 1–18. doi.org/10.1002/wene.360 
Palm, E., Hasselbalch, J., Holmberg, K., & Nielsen, T. D. (2021). Narrating plastics governance: policy narratives in the European plastics strategy. Environmental Politics, 00(00), 1–21. doi.org/10.1080/09644016.2021.1915020 
Regeringskansliet. (2022). Sveriges handlingsplan för plast - En del av den cirkulära ekonomin

Degrowth and basic materials

Degrowth is an umbrella term that critiques the centrality of economic growth in contemporary societies and brings together alternatives that put ecological sustainability and social justice at the core instead. It strives for socio-ecological transformation, reducing material and energy throughput and respecting the biophysical limits to growth while ensuring everyone on the planet has enough to live well. Thus, it is not about decreasing economic growth or striving for negative GDP, but a very different re-imagination of our economies and societies. This masters project is aimed to contribute to the degrowth field, in which the provision of basic materials (e.g. steel, plastics, paper, cement) compatible with degrowth has not been explored yet despite increasing research and broader public interest in degrowth from all over the world. It will 1) review how basic materials are produced, consumed and recycled today, focussing on ecological sustainability and social justice issues surrounding these, 2) explore the potentials and limitations of currently discussed pathways for making them more sustainable and 3) propose pathways that could be compatible with a degrowth society. This masters thesis will engage with current debates on degrowth, technology and basic materials, and might involve fieldwork, such as exploring the already existing production of basic materials that can be connected to degrowth.

If you are interested in writing your masters thesis on this topic or for more information, contact Ekaterina Chertkovskaya (ekaterina.chertkovskaya@miljo.lth.se) and Valentin Vogl (valentin.vogl@miljo.lth.se).

Hur minskar vi mängden fossil plast i avfallet, för en renare energimix?

Växthusgasutsläppen från svensk energiproduktion har minskat kraftigt under de senaste åren. Många energibolag har gått över till förnybara bränslen och fasat ut de fossila. Effektiv förbränning av avfall har sedan länge också en viktig plats i den svenska energiproduktionen. Avfallet innehåller dock en viss andel fossilt material, och att reducera mängden avfall med fossilt ursprung är därför en stor utmaning för energibranschen, i strävan mot klimatneutralitet. Det är även en utmaning för fastighetsbranschen, som i allt högre utsträckning efterfrågar 100% förnybar energi.

Det avfall som förbränns i Sverige idag genereras av hushåll, industrier, verksamheter mm. I projektet Värmemarknad Sverige Steg 4 samverkar Akademiska Hus, Profu, Sysav och Eon för att identifiera möjligheter att minska mängden plast i avfall som förbränns. Som en del i detta erbjuder vi en eller två studenter vid LTH att genomföra ett exjobb med fokus på hur fastighetsbranschen som uthyrare av lokaler och bostäder samt byggherre, kan arbeta för att minska mängden plast som går till förbränning.

Intresserade studenter kommer att få börja med att renodla syfte, metod och avgränsningar tillsammans med sina handledare. Vi ser dock framför oss att examensarbetet har ett tydligt fokus på uppströmsarbete, dvs. kravställning i upphandling utifrån marknadsanalys och en kartläggning av de plastströmmar som Akademiska Hus som byggherre och lokaluthyrare har möjlighet att påverka. Intervjuer med hyresgäster, leverantörer, entreprenörer och avfallshanterare kommer att vara en del av metoden, liksom litteraturstudier för att identifiera lämpliga kravställningar och metoder för uppföljning. Vår förhoppning är att arbetet kan bidra till ökad kunskap om hur vi som beställare och uthyrare i dialog med leverantörer/entreprenörer och hyresgäster kan bidra till minskade mängder fossilplast i den avfallsbaserade energiproduktionen.

Arbetet utförs i nära samarbete med Akademiska Hus och övriga projektpartners, med handledning av Miljö- och Energisystem vid LTH. Lämplig bakgrund är studier inom energisystem, kemiteknik, ekosystemteknik eller liknande. Exjobbet omfattar 15 hp eller 30 hp.

Akademiska Hus betalar ut ersättning för godkända examensarbeten som utförs av studerande på program som ger lägst 180 högskolepoäng och där uppsatsen ger minst 15 högskolepoäng. Ersättningen för ett examensarbete på 15 högskolepoäng är 8 000 kr, alt 12 000 kr att dela på om två personer skriver examensarbetet tillsammans. För ett arbete på 30 hp är ersättningen 15 000 kr alternativt 20 000 kr att dela på för två studenter.

Kontakt: Mikael Lantz (mikael.lantz@miljo.lth.se)