lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Förebyggande av fusk och plagiat

Vår skyldighet att anmäla misstänkta disciplinbrott

I Högskoleförordningen, 10 kapitlet, beskrivs de regler som gäller för när och hur disciplinära åtgärder kan vidtas mot studenter vid universitet och högskolor i Sverige. I 1 § preciseras de anledningar som kan föranleda åtgärder, bl a om studenten:

” … Med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas”

Vi betraktar otillåten kopiering (dvs plagiat av annans material utan att ange källan) som försök till sådant vilseledande. Enligt förordningens 9 § skall kurs- och utbildningsansvariga anmäla till rektor varje ”grundad misstanke” om förseelser av sådan art som anges ovan. Detta är, såsom förordningen är skriven, en skyldighet. På Miljö- och energisystem vill vi verka preventivt för att inte behöva anmäla någon av våra studenter enligt detta regelverk.

Vår syn på fusk och plagiat

Fusk är ett allvarligt disciplinbrott, men det är inte ett entydigt begrepp. I synnerhet i samband med examinationsformer som avviker från traditionella salstentamina kan skilda synsätt förekomma. Många kurser vid Miljö- och energisystem examineras genom rapport- och uppsatsskrivning, och därför ser vi det som särskilt viktigt att ha ett samlat och enhetligt förhållningssätt till fusk i form av plagiat. Mot denna bakgrund har vi tagit fram ett dokument (nedan) som tydliggör våra ståndpunkter och anger vårt arbetssätt för att förebygga fusk inom ramarna för de kurser vi ger.

Policy angånde fusk och plagiat (PDF, 35 kB, ny flik)

Policyn även rekvireras från undervisning kansliet till Petra Malmquist (utbildningsadministrator@miljo.lth.se046-222 86 40).