lu.se

Avdelningen för Miljö- och energisystem

Institutionen för teknik och samhälle | Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Fristående kurser

Våra fristående kurser i miljövård/miljösystemanalys och energisystemanalys kan komplettera en utbildning inom Lunds universitet eller läsas som fort- och vidareutbildning.

Sista ansökningsdag: inför höstterminen: normalt 15 april. Inför vårterminen: normalt 15 oktober.

Har du frågor om våra kurser är du alltid välkommen att kontakta vår utbildningsadministratör:

Petra Malmquist

utbildningsadministrator@miljo.lth.se

046-222 86 40

Avfallshantering och resurshushållning (TFRG41), 15 hp, hösttermin, halvfart

Kursen ger en helhetssyn på avfall, avfallshantering och kopplingen mellan avfallsproduktion, livsstil och olika styrmedel. Studenterna ska även tränas i problemformulering, kritiskt tänkande samt skriftlig och muntlig kommunikation. Kursen vänder sig både till branschfolk och till studenter.  

Kursen ges som programkurs (FMIF40) och som fristående kurs (TFRG41).

Kursansvarig: Mikael Lantz (mikael.lantz@miljo.lth.se)

Utbildningsadministratör: Petra Malmquist (petra.malmquist@miljo.lth.se046-222 86 40)

Kursperiod: hösttermin, se länk till kursplan

Kurstakt: halvfart, dagtid

Kursplan på kurswebben LTH: Länken går till motsvarande programkurs på LTH, som körs helt parallellt (kurskod). Kursmål, innehåll, litteratur m m är identiska; förkunskapskraven är i princip de samma, förutom att ”Förutsatta förkunskaper” är ersatta med motsvarande absolut krav på totalt poängantal från valfri fakultet.

Miljövård; Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv (TFRF56), på engelska, 7,5 hp, hösttermin, halvfart

Mål med kursen är att studenterna ska förvärva kunskap om internationella och globala miljöfrågor i ett hållbarhetsperspektiv. De ska även ha kunskap om hur dessa frågor betraktas och hanteras i samhället, särskilt på den internationella arenan. Kursen ges på engelska.

The course aims at providing knowledge on international environmental and resource issues from a sustainability perspective. The students are encouraged to participate actively in discussions on how these issues can be managed in society. The medium of instruction is English.

Kursansvarig: Jamil Khan (jamil.khan@miljo.lth.se046-222 86 39)

Utbildningsadministratör: Petra Malmquist (petra.malmquist@miljo.lth.se046-222 86 40)

Kursperiod: hösttermin

Kurstakt: kvartsfart, dagtid

Kursplan på kurswebben LTH: Länken går till motsvarande programkurs på LTH, som körs helt parallellt (kurskod). Kursmål, innehåll, litteratur m m är identiska; förkunskapskraven är i princip de samma, förutom att ”Förutsatta förkunskaper” är ersatta med motsvarande absolut krav på totalt poängantal från valfri fakultet

Miljöledning och hållbarhetsredovisning (TFRN91), 7,5 hp, hösttermin, halvfart

De övergripande målen är att den studerande ska förvärva fördjupade kunskaper om, och övning i införande av miljöledningssystem; ska stimuleras till eftertanke och diskussion av miljöledningssystem och andra metoder för hållbarhetsarbete i företag, samt deras möjligheter och begränsningar. Ett ytterligare mål är att vidareutveckla kritiskt tänkande och skrivförmåga.

Kursansvarig: Charlotte Malmgren (charlotte.malmgren@miljo.lth.se)

Utbildningsadministratör: Petra Malmquist (petra.malmquist@miljo.lth.se046-222 86 40)

Kursperiod: Hösttermin

Kurstakt: Kvartsfart, dagtid

Kursplan på kurswebben LTH: Länken går till motsvarande programkurs på LTH, som körs helt parallellt (kurskod). Kursmål, innehåll, litteratur m m är identiska; förkunskapskraven är i princip de samma, förutom att ”Förutsatta förkunskaper” är ersatta med motsvarande absolut krav på totalt poängantal från valfri fakultet.

Miljösystemanalys, Miljökonsekvensbeskrivning (TFRP01), 7,5 hp, vårtermin, halvfart (mars-juni)

Kursen belyser hur miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) används som hjälpmedel i Sverige och utomlands för att ge beslutsfattare och allmänhet en förhandsbedömning av troliga effekter på hälsa, miljö och samhälle av olika handlingsvägar vid beslut.

Kursansvarig: Jamil Khan (jamil.khan@miljo.lth.se046-222 86 39)

Utbildningsadministratör: Petra Malmquist (petra.malmquist@miljo.lth.se046-222 86 40)

Kursperiod: vårtermin, se länk till kursplan

Kurstakt: halvfart, dagtid

Kursplan på kurswebben LTH: Länken går till motsvarande programkurs på LTH, som körs helt parallellt (kurskod). Kursmål, innehåll, litteratur m m är identiska; förkunskapskraven är i princip de samma, förutom att ”Förutsatta förkunskaper” är ersatta med motsvarande absolut krav på totalt poängantal från valfri fakultet.

Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv, projektkurs (TFRP05), på engelska, 7,5 hp, vårtermin, halvfart (mars-juni)

Kursens övergripande mål är att i ett internationellt perspektiv ge ökad kunskap och förståelse för viktiga miljöproblem samt att de studerande skall tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt och ett vetenskapligt arbetssätt. Kursen, som ges på engelska, består av ett projektarbete samt seminarier och/eller få föreläsningar.

The overall objectives of the course are to provide an increased knowledge and a greater understanding of important environmental problems in an international perspective, and to help the students acquire a critical and scientific work mode. It is conducted entirely in English and consists mainly of a project work and a few seminars and/or lectures.

Kursansvarig: Per Svenningsson (per.svenningsson@miljo.lth.se046-222 84 59)

Utbildningsadministratör: Petra Malmquist (petra.malmquist@miljo.lth.se046-222 86 40)

Kursperiod: vårtermin, se länk till kursplan 

Kurstakt: halvfart, dagtid

Kursplan på kurswebben LTH: Länken går till motsvarande programkurs på LTH, som körs helt parallellt (kurskod). Kursmål, innehåll, litteratur m m är identiska; förkunskapskraven är i princip de samma, förutom att ”Förutsatta förkunskaper” är ersatta med motsvarande absolut krav på totalt poängantal från valfri fakultet.