lu.se

Denna sida på svenska This page in English

FMIF05 Miljö och management 12hp

Om kursen

Kursen syfte är att ge den studerande kunskaper om miljöarbetet inom företag och i samhället samt att stimulera till diskussion och eftertanke kring styrkor och svagheter hos olika styrmedel och verktyg. Utöver det skall den studerande tränas i kritiskt tänkande, problemformulering samt skriftlig och muntlig kommunikation.

Kursansvarig: Max Åhman 046-222 95 43

UtbildningsadministratörPetra Malmquist 046-222 91 29

Kursperiod: Vt läsperiod 1-(2)

Länk till kursplan