lu.se

Denna sida på svenska This page in English

FMIN45 Miljösystemanalys; Miljökonsekvensbeskrivning 7,5 hp

Övergripande mål för kursen är att den studerande ska förvärva kunskaper om användning av miljökonsekvensbeskrivningar vid planering och beslutsfattande, stimuleras till diskussion om möjligheter och begränsningar med miljökonsekvensbeskrivningar samt tränas i kritiskt tänkande, problemformulering samt rapport- och uppsatsskrivande.

Kursen ges som valfri för L och W. Den ingår i specialiseringen miljösystemanalys för W.

Kursansvarig:Jamil Khan046-222 86 39

Utbildningsadministratör: Petra Malmquist 046-222 91 29

Kursperiod: Vt läsperiod 2

Kurstakt: Halvfart

Länk till kursplan