lu.se

Denna sida på svenska This page in English

FMIA01 Miljövetenskap 4 hp

Om kursen

Efter genomgången kurs ska den studerande ha förvärvat förståelse för samhällets påverkan på miljön och för möjligheter att påverka denna, särskilt utifrån bygg- och anläggningssektorns perspektiv. Vidare skall den studerande under kursen stimuleras till diskussion om teknikerns roll i och ansvar för en hållbar samhällsutveckling. Kursens arbetsplatsförlagda afu-del syftar till att knyta an kursen till tillämpade moment inom kursdeltagarnas verksamhetsområden.

Kursen är obligatorisk för teknologer på programmen Byggteknik med arkitektur samt Byggteknik inriktning infrastruktur och byggteknik inriktning väg- och trafikteknik.

Kursansvarig: Per Svenningsson 046-222 84 59

Utbildningsadministratör: Petra Malmquist 046-222 91 29

Kursperiod: Vt läsperiod 1

Länk till kursplan